Naozaj nesmú žiaci filmovať učiteľa? Ale smú! Ale.

photo: Tom Sodoge, unsplash.com/@tomsdg
Doba čítania: 6 min.

Na Internete už kolovalo niekoľko nahrávok, ktoré nahrali žiaci tajne. Učitelia zhabú telefóny, nútia obsah vymazať, padnú znížené známky zo správania. Sem tam sa prevalí škandál. Čo však naozaj môžu žiaci? A čo učitelia? A kto má právo na súkromie? Môžu žiaci filmovať učiteľa?

Poďme teda pekne po poriadku a povedzme si najskôr Kto je Kto.

Vymedzenie postavenia a ochrany pedagogických zamestnancov a žiakov.

Keďže,
§3, ods. 7, zák. č. 317/2009 Z.z., o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v neskoršom znení určuje, že „Pedagogický zamestnanec má v súvislosti s výkonom pedagogickej činnosti postavenie chránenej osoby.“ (§ 139 ods. 1 písm. h) Trestného zákona, ďalej len „Pedagogický zamestnanec

a keďže
sa chránenou osobou podľa § 139 ods. 1 písm. h) Trestného zákona rozumie „verejný činiteľ alebo osoba, ktorá plní svoje povinnosti uložené na základe zákona“, ďalej len „Verejný činiteľ“,

a keďže
sa chránenou osobou podľa § 139 ods. 1 písm. a) Trestného zákona rozumie „dieťa“, ďalej len „Dieťa“,

platí, že Pedagogický zamestnanec je v postavení Verejného číniteľa 
Dieťa je Chránenou osobou.

Kto je chránená osoba?

Priznanie postavenia chránenej osoby pedagogickým zamestnancom má najmä preventívny charakter, v prípade trestných činov zo strany žiakov a rodičov, príp. iných osôb, určuje prísnejšie potrestanie páchateľa uložením vyššej trestnej sadzby.

S postavením Verejného činiteľa nie je spojená iba ochrana, ale aj prísne posudzovanie špecifických trestných činov, ako je zneužívanie právomoci Verejného činiteľa, marenie úlohy Verejným činiteľom, nátlak Verejného činiteľa, poškodzovanie cudzích práv Verejným činiteľom. Pokiaľ sa preukáže, že boli spáchané na Chránenej osobe, uplatňuje sa spravidla ešte prísnejšie posudzovanie.

V rezorte školstva je chránenou osobou nielen pedagogický zamestnanec, ale aj dieťa, teda žiak. To v praxi znamená, že rovnakú právnu ochranu zákon priznáva obom stranám, čo v praxi znamená, že i na konanie pedagogického pracovníka voči deťom sa bude v prípade porušenia zákona prihliadať prísnejšie.

V tomto kontexte treba prihliadať ešte aj na ďalšie ustanovenia Trestného zákona, a to najmä na zavedenie trestnej zodpovednosti od 14 rokov, čo v praxi znemožňuje trestne postihnúť dieťa pod touto vekovou hranicou. V zmysle § 94 Trestného zákona, osoby, ktoré dovŕšili štrnásty rok a neprekročili osemnásty rok svojho veku, sú považované za mladistvé a v zmysle § 117 sa trestné sadzby odňatia slobody ustanovené Trestným zákonom u mladistvých znižujú na polovicu. Z tohto kontextu teda vyznieva zákon v neprospech pedagogických pracovníkov aspoň z pohľadu finálnej výšky trestu pri rovnakom skutku na jednej a na druhej strane.

Trestný zákon rozoznáva niekoľko skutkových podstát trestných činov, ktoré smerujú proti chráneným osobám so zvýšenou hranicou trestnej sadzby. V prípade pedagogických zamestnancov sú to najmä trestné činy proti životu: napr. vražda (§145), zabitie (§ 147), ublíženie na zdraví (§ 155), poškodenie zdravia (§ 162); trestné činy proti zdraviu, napr. obmedzovanie osobnej slobody (§ 183), vydieranie (§ 189), hrubý nátlak (§190), nátlak (§ 192), porušovanie domovej slobody (§ 194); trestné činy proti iným právam a slobodám napr. nebezpečné vyhrážanie sa (§ 360).

Mobil na škole alebo vyučovaní

Staršie generácie sú zvyknuté na praktiky, ktoré platili za socializmu – čo do školy nepatrí to sa na vyučovanie nenosí. Podľa zvyklostí či dokonca školského poriadku mal učiteľ právo vec zadržať až do konca školského roka. Ako je to dnes?

Školský poriadok však tiež musí rešpektovať základné práva a slobody obsiahnuté v našej Ústave či v medzinárodných zmluvách, ktorými je Slovenská republika viazaná a nemôže byť v rozpore so zákonom či iným všeobecne záväzným právnym predpisom. Vlastnícke právo a nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia sú základnými ľudskými právami, ktoré patria každému bez rozdielu. Mobil je predovšetkým vlastníctvom jednotlivca a taktiež obsahuje údaje či informácie, ktoré tvoria súkromie jeho vlastníka. Odobratím mobilu i inej veci tiež učiteľ musí počítať s prípadnou zodpovednosťou za škodu, ako aj s možným zásahom do uvedených práv.

http://www.detskyombudsman.sk/ty-a-ine-problemy-v-skole

Školský poriadok je teda vnútorným poriadkom školy avšak je mylná domnienka, že v ňom môže byť čokolvek. Nie, nemôže. Najmä nemôže byť v rozpore so zákonom. Školský poriadok schvaľuje spravidla Rada školy a Zriadovateľ, ktorým býva mestská časť alebo obec. Ak teda narazíte na podivný školský poriadok, domáhajte sa aby bol uvedený do súladu so zákonom.

Nahrávanie videií a zvukových záznamov pedagogických pracovníkov počas vyučovania a v priestoroch školy

Denisa Baloghová z Prezídia Policajného zboru vraví, že „verejne činné osoby musia rešpektovať, že osobitné postavenie, ktoré zastávajú v spoločnosti, vyvoláva zvýšenú kontrolu verejnosti nad ich činnosťou. Osoby vystupujúce na verejnosti musia túto zvýšenú kontrolu nad svojou činnosťou strpieť.“ (citácia prevzatá z vygooglených správ)

O tejto problematike pojednáva aj nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. II. ÚS 44/00-133.

Ústavný súd skonštatoval, že do súkromia osôb, a teda aj do predmetu ochrany osobnosti patria zásadne otázky týkajúce sa ich intímnej sféry. „V prípade výkonu ústavnej alebo zákonnej právomoci verejných činiteľov na verejnosti ide o diametrálne odlišné otázky verejnej a nie súkromnej sféry, ktoré nemožno v žiadnom prípade považovať za súčasť ich základného práva na súkromie,“ uvádza sa v náleze.

Základné kritéria pre fotografovanie osôb stanovuje v § 11 až § 13 Občiansky zákonník v rámci úpravy týkajúcej sa ochrany osobnosti. Okrem všeobecnej ochrany pred zásahmi do súkromia, zákon ešte konkrétne upravuje, za akých podmienok je možné osoby fotografovať. Uvádza, že fotografie (zákon ich nazýva ako obrazové snímky alebo podobizne) týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy sa smú vyhotoviť alebo použiť len s jej privolením.

Súhlas s nahrávaním

Privolenie však nie je potrebné v prípade tzv. zákonných licencií:
1/ ak sa fotografie použijú na úradné účely na základe zákona (napr. v trestnom konaní na identifikáciu osoby, na evidenčné účely).
2/ Fotografie sa môžu bez privolenia fyzickej osoby vyhotoviť alebo použiť primeraným spôsobom tiež:
– na vedecké účely
– na umelecké účely
– pre tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo.

Ak sa fotografia robí jednoznačne pri výkone verejnej funkcie alebo výkone verejných vecí, možno fotografovať bez obmedzenia (teda bez ohľadu na to, na aké účely sa fotografia vyhotovuje a bez privolenia). Súdy výslovne uvádzajú, že za súčasť základného práva na súkromie a ani prejav osobnej povahy nemožno u verejného činiteľa považovať výkon jeho zákonom upravenej služobnej právomoci na verejnosti. Výkon verejných vecí teda nepodlieha ochrane súkromia a na fotografovanie v takom prípade nie je nikdy potrebné privolenie (napr. pri prejave politika, pri zákroku policajta, pri výkone práce moderátora, pri športovom výkone športovca na pretekoch, na verejnom zasadnutí obecného zastupiteľstva).

http://www.korupcia.sk/zakony/97-medialne/227-fotit-a-natacat-verejnych-cinitelov-moze-kazdy

Žiak smie filmovať učiteľa.

V praxi poznáme niekoľko dôvodov, prečo si žiak nahráva učiteľa. Pochopiteľne medzi učiteľmi prevláda názor, že bez ich súhlasu nie je možné uskutočňovať takýto záznam, čo pochopiteľne vyvoláva tlak na ich súkromie.

Ak si žiak nahrá učiteľa, nedopúšťa sa tým žiadneho priestupku ani porušenia zákona. Porušením zákona sa rozumie až samotné použitie takéhoto záznamu a to len v prípade, ak je v rozpore so zákonom, napríklad ak takýto záznam bol zverejnený na sociálnych sieťach za účelom zosmiešnenia alebo urážky, ak bol záznam použitý na komerčné alebo reklamné účely bez súhlasu dotknutej osoby a podobne.

Ako vyplýva z uvedeného nálezu Ústavného súdu, použitie záznamu je v súlade so zákonom ak má slúžiť na právo na informácie, na ochranu práv dotknutých osôb, na kontrolu odbornej a laickej verejnosti ale i v prípadoch preukazovania neprimeraného správania, nátlaku, zosmiešňovania alebo vyhrážania či vydierania zo strany pedagogického pracovníka alebo inej osoby v postavení verejného činiteľa.

Porušením zákona ďalej nie je ak je takýto záznam použitý za účelom získania informácií, vrátane záznamu prednášky učiteľa za účelom štúdia žiaka (pripomenutie či zopakovanie si učiva a pod.)

Može učiteľ zhotoviť obrazový alebo zvukový záznam žiaka?

V tomto kontexte je potrebné rozlišovať postavenie „chránenej osoby“ a postavenie „verejného činiteľa“.

Kým verejný činiteľ je povinný strpieť obmedzenie svojho súkromia v súvislosti s výkonom svojej funkcie, chránenej osobe žiadny predpis takéto obmedzenie súkromia neurčuje.

Hoci by sa zdalo, že učitelia v tomto prípade ťahajú za kratší koniec, keďže nemôžu len tak vziať do ruky mobil a nahrávať žiaka, existuje niekoľko právne prijateľných riešení. Jedným z najelegantnejších je inštalácia bezpečnostných kamier, ktoré okrem neprimeraného správania žiakov voči učiteľom môžu zaznamenať aj iné kritické situácie, ktoré sa čas od času na škole vyskytnú.

Názor a „disclaimer“ na záver

Z tohto pohľadu by bolo namieste odporučiť pedagogickým pracovníkom, aby sa nebránili vyhotovovaniu zvukových alebo obrazových záznamov. Zákaz totižto nemá oporu v zákone a v konečnom dôsledku vytváranie atmosféry tlaku na tých, ktorí by takéto záznamy zhotovovali iba zbytočne narúša vzájomné vzťahy. Učitelia a žiaci, ktorí navzájom hrajú fér sa nemusia ničoho obávať a v konečnom dôsledku majú najmenej dôvodov si vytvárať proti sebe dôkazný materiál.

„Disclaimer“: Tak ako je každý § kľukatý, kľukatá je aj právna cesta v každom jednotlivom prípade. Tento článok je inšpirovaný prípadom, ktorý sa udial na škole kam chodí moja dcéra a na betón viem, že to nieje jediný prípad. Každý právnik asi nájde kľučku a slovnú hračku, každý sudca bude mať asi iný pohľad na vec. Pokúsil som sa tu zosumarizovať môj subjektívny pohľad na vec s čo najväčšou mierou objektívneho chápania. Je na nás, aby sme sa k sebe správali slušne a aby sme zákony nemuseli proti sebe používať. Je to len norma a tou správnou normou je tolerancia, rovnocennosť žiakov a učiteľov a slušné správanie.

Credits: Illustračné foto – Tom Sodoge, unsplash.com/@tomsdg

Prečítané 5977 x.

Pridaj komentár