Rušenie nočného kľudu – hluk z prevádzok

Doba čítania: 5 min.

Enviromentálna hluková záťaž každoročne narastá čo so sebou prináša aj nárast počtu podnetov a sťažností na šírenie hluku a rušenie nočného kľudu. Kým pri priemyselných zdrojoch hluku hovoríme o pomerne dobre merateľných zdrojoch hluku, hluk spôsobovaný ľudskými aktivitami alebo zábavou vzniká náhodne alebo nepredvídane. Špecifickou kategóriou je zvuková kulisa prevádzok a letných terás. V tomto článku načrtneme verejnosti niektoré možnosti a odporúčané postupy. 

Rušenie kľudu

Rušenie kľudu je u každého človeka vnímané subjektívne, zákon sa však pokúsil definovať hluk ako „každý rušivý, obťažujúci, nepríjemný, nežiaduci, neprimeraný alebo škodlivý zvuk“ a tak kým niekto si môže užívať nočnú letnú búrku, pre niekoho iného to môže znamenať rušenie.

Pre to, aby sme dokázali definovať všeobecnú normu, ustálili sa prípustné hodnoty, ktoré uvádza Vyhláška Ministerstva zdravotníctva, č. 549/2007 Z.z. Tu je hneď na mieste vhodné podotknúť, že pre posúdeniu prekročenia prípustných hladín hluku sa vo veľkej väčšine prípadov berie do úvahy určitý definovaný priemer. Ak teda nočnou ulicou prejde raz za týždeň čistiace auto, bude sa to pravdepodobne posudzovať inak, ako keď niekto nechá naštartovanú prenosnú elektorcentrálu.

Spievajúci dom v Štúrove

Jedným z najmedializovanejších slovenských hlukových problémov je „Speivajúci dom v Štúrove„. Na tomto prípade vidno zmes subjektívnych a objektívnych pohľadov na vnímanie rušivého hluku. Majiteľka domu považovala za rušivý štekot psov od susedov a tak na revanš susedom znepríjemňovala život hlukom, ktorého prípustné normy však cielene neprekračovala. Hoci majiteľka za svoje úmyselné generovanie hluku skončila po dlhých rokoch vo väzbe, prípad upozorňuje na legislatívne zdĺhavý proces účinného domáhania sa ochrany pred hlukom.

Ako postupovať?

Najčastejšie sa s problematikou rušenia kľudu obracajú občania, ktorí žijú v rezidenčných oblastiach a hľadajú riešenie pre ich pokojné bývanie. Medzi najčastejšie sa opakujúce podnety patria:

  • hluk z blízkej prevádzky, reštaurácie alebo baru,
  • hluk od susedov, dupot, párty, hlasná hudba alebo štekot psa,
  • hluk zo spoločných zariadení domu, napr. výťah,
  • hluk zo stavebnej činnosti, prerábky bytov a pod.,
  • hluk z dopravy alebo priemyselných objektov,
  • neznámy hluk alebo dunenie.

Identifikácia zdroja hluku

Ako sme už v úvode článku naznačili, zdroje hluku môžeme pre jednoduchosť rozdeliť do dvoch základných skupín – ustálený zdroj hluku (pravidelný, trvalý alebo opakujúci sa) a nepravidelný zdoj hluku (náhodný, nestály). Zdroj hluku je pri tom niekedy jednoznačne pomenovateľný a dá sa pomerne ľahko identifikovať, inokedy môže byť záhadou a jeho zdroj môžeme identifikovať až na základe priestorových meraní. V kurióznych prípadoch dokonca môžu merania odhaliť aj iný zdoj hluku, alebo kombináciu viacerých zdrojov.

Problematikou správnej identifikácie hluku sa zaoberá akustický špecialista. Pomocou špeciiálnej techniky, programového vybavenia a série postupov doslovne „pátra v éteri“ po zdrojoch hluku. Samotný „éter“, čiže vzduch však nie je jediným nositeľom hluku, do úvahy treba preto brať množstvo iných faktorov ako sú konštrukčné prvky budov, vzduchotechnické a vodovodné rozvody, technológia budov, použité povrchové materiály a pod.

Akustické merania

„Výhodou“ ustálených zdrojov hluku je z pohľadu akustického odborníka ich spoľahlivý a relatívne vyvážený výskyt, ktorého meranie je možné dobre naplánovať, vykonať a v prípade potreby zopakovať. Bežnými príkladmi takéhoto zdroja hluku sú technické zariadenia budov (klíma, vzduchotechnika, kotolne, výťahy), hluk z dopravy alebo hluk z priemyselných objektov. Certifikované merania slúžia ako dôkaz v prípade ak preukážu, že dochádza k prektročeniu medzných hodnôt. Aj v prípade, že namerané hodnoty budú v norme, a nebude ich proti komu objektívne použiť, akustický špecialista vám môže poradiť, ako zlepšiť akustické vlastnosti postihnutého priestoru.

Zmysel certifikovaných akustických meraní je však problematický pri nepravidelných zdrojoch hluku. Buď je potrebné inštalovať zložitý a relatívne nákladný monitorovací systém, ktorý bude nepretržite zaznamenávať a vyhodnocovať hladiny hluku (napríklad Letisko Bratislava) a z neho potom vykonať presné výpočty, alebo je možné vykonať okamžité meranie či posúdenie priamo v čase rušenia. Napríklad pri rušení verejného poriadku a nočného kľudu oznamovateľ nie je povinný preukázať namerané hodnoty – dôkazy na mieste zabezpečuje privolaný príslušný orgán.

Z vyjadrenia hlavného hygienika SR, doc. MUDr. Ivana Rovného, PhD., MPH (13.8.2010) nás zaujalo aj stanovisko, ktoré podporuje necertifikované orientačné merania uskutočnené obecnou políciou:

Nakoľko príslušníci obecnej polície využívajú takéto merania len pri posudzovaní obťažovania obyvateľov hlukom z hľadiska porušovania podmienok verejného poriadku, prípadne nočného pokoja podľa VZN obce, pričom neslúži ako doklad pre rozhodovanie z pohľadu ochrany verejneho zdravia v zmysle zákona, nie je potrebné na vykonanie tohto merania ani osvedčenie o odbornej spôsobilosti.

Hluk z prevádzok a letných terás

Kaviarne, reštaurácie, bary, diskotéky? Dostupnosť obchodov a služieb, či možnosti zábavy a oddychu sú jednými z kritérií pri odhadoch trhovej hodnoty bývania. Vyladenie hlukového súladu polyfunkcie objektov alebo celých štvrtí je z titulu subjektívneho vnímania hluku veľmi náročná úloha. Jednou stranou riešenia je prijatie Všeobecne záväzného nariadenia obce, ktoré plošne určí pravidlá a otváracie časy prevádzok. Druhou stranou je však objektivizácia skutočných vplyvov na okolie a to sa dá dosiahnúť iba modelovaním vo fáze projektovej prípravy, alebo akustickými meraniami a protihlukovými opatreniami vo fáze existujúceho stavu.

Ako môže pomôcť akustický špecialista prevádzkovateľom?

Konzultácie a pomoc od akustického špecialistu uvítajú najmä tie prevádzky, u ktorých je predpoklad zvýšenej citlivosti okolia. Môže ísť najmä o diskotéky, hudobné bary, letné terasy ale aj o reštaurácie, kaviarne ktorých prevádzka pokračuje aj vo večerných alebo nočných hodinách.

„Pomocou modernej počítačovej simulácie je možné v projektovej fáze navrhnúť protihlukové riešenia, ktoré sa dajú zapracovať ešte pred zriadením prevádzky. Môže sa jednať o úpravu technologických prvkov (chladenie, vzduchotechnika), o výber vhodných konštrukčných materiálov pre interiér a podobne. V prípade existujúcich prevádzok, kde stavebné a technologické vybavenie je už dané vieme ďalej navrhovať dodatočné opatrenia na základe uskutočnených akustických meraní.“
akustika.sk

Jednou z najžiadanejších služieb zo strany prevádzkovateľov podnikov je identifikácia a certifikované meranie hluku, ktorý prevádzka šíri do okolitého prostredia. Na základe takýchto meraní je možné objektivizovať skutočnú hladinu hluku a v prípade potreby nastaviť prevádzku na medzné hodnoty.

Ako môže pomôcť akustický špecialista občanom?

V prípade, že sa občan domnieva, že dochádza k rušeniu nočného kľudu nadmerným hlukom, môže akustický špecialista vykonať merania, ktoré objektívne preukážu skutočný stav. Certifikované meranie môže potom občan použiť ako podklad pri ďalšej snahe o zmierenie alebo odstránenie zdruja nežiadúceho hluku. Vo všeobecnosti platí zásada, že zodpovednosť za hluk nesie jeho pôvodca, v niektorých prípadoch je však pomerne zložité určiť zdroj hluku, aj samotné prevádzky môžu mať nepravidelnú úroveň hlukových emisií.

„Každý prípad je potrebné posudzovať samostatne. Keďže hluk môže byť vnímaný subjektívne ako rušivý aj v prípadoch, kedy nedochádza k prekračovaniu medzných limitov, vieme navrhnúť opatrenia, pomocou ktorých sa dá zabezpečiť dodatočné utlmenie úrovne hluku v sledovanom priestore.“

– Peter Zaťko, akustika.sk

Orgány kontroly a riešenie sporných situácií

Našim poslaním v oblasti akustiky nie je rozhodovanie sporov ani výkon kontroly. Z praxe však poznáme najbežnejšie prípady a preto sa vám v krátkosti pokúsime zosumarizovať okruh a zameranie jednotlivých orgánov, ktoré môžu pomôcť v prípadoch, kedy dochádza k sporom.

Kedy volať políciu, kedy hygienu a kedy sa obrátiť na súd?

Naša spoločnosť neposkytuje operatívne služby týkajúce sa hlukovej pohotovosti, ako sú napríklad výjazdy k rušeniu nočného kľudu. Nemôžeme ani nahradiť správny orgán, políciu alebo súdy, môžeme vám však odporučiť základné riešenia problémov. To či a ako budú jednotlivci alebo skupiny podľa nich postupovať, už ponecháme na vlastnom uvážení.

Kedy volať políciu?

Obecná polícia je poriadkový orgán obce alebo mesta, ktorého úlohou je sledovanie a vynútenie dodržiavania pravidiel poriadku, VZN a prevádzkových podmienok obchodov a služieb. V prípade hluku z prevádzok, rušenia domového poriadku, hlučnej párty alebo stavebného hluku by najvhodnejším orgánom mala byť práve obecná polícia.

Štátnu políciu odporúčame privolať v prípadoch, kedy sa okrem hluku pridávajú aj prvky výtržností, vandalizmu alebo ohrozovania zdravia a majetku.

Schopnosť obecnej či štátnej polície má operatívny charakter a je najvhodnejšia pre riešenie okamžitých problémov.

Kedy volať hygienu?

Regionálny úrad verejného zdravotníctva, ľudovo nazývané „hygiena“ – je určený pre objektívne posúdenie sťažností v kompentencii orgánov verejného zdravotníctva. Táto inštitúcia spravidla operuje v pracovných dňoch a preto obrátiť sa na RÚVZ so sťažnosťou je vhodné v takých prípadoch, kedy k narúšaniu dochádza opakovane alebo dlhodobejšie. RÚVZ má kompetencie uložiť nápravné opatrenia a vyrúbiť sankcie. Zároveň RÚVZ môže pre potreby posúdenia sťažnosti vykonať meranie hluku.

Kedy sa obrátiť na súd?

Riešenie súdnou cestou odporúčame zvoliť až po dôkladnej úvahe a vyčerpaní všetkých dostupnejších prostriedkov na dosiahnutie nápravy alebo dohody. Treba si uvedomiť fakt, že súdny proces môže byť zložitý a časovo náročný. Podaním na súd môžete dosiahnúť i to, že pôvodca hluku sa bude brániť všetkými prostriedkami a pravdepodobne prejde do pozície, kedy už bude akékoľvek vaše návrhy ponechávať na posúdení súdom.

Chápeme, že hluk môže riadne znepríjemňovať pokojný život a k riešeniu problému sa väčšina ľudí dostáva až vo fáze, kedy sa to „už nedá vydržať“. Zo skúseností by sme preto odporučili pokúsiť sa o eskaláciu problému primerane a postupne.

 

Prečítané 3074 x.

Pridaj komentár